Nacházíte se

Právní služby

Občanské právo

V oblasti občanského práva poskytujeme klientům právní pomoc v závazkových vztazích, jež zahrnuje přípravu/uzavírání typových smluv upravených v občanském zákoníku, jakož i smluv nepojmenovaných, dále rozbory a revize již uzavřených smluv, posuzování předložených návrhů smluv, ale také poskytování právní pomoci v případě řešení již vzniklých sporů z těchto závazkových vztahů vyplývajících včetně zastupování klientů v soudních i mimosoudních řízeních a uplatňování náhrady škody vzniklé v režimu občanského zákoníku a smluvních sankcí.

Právní pomoc nabízíme klientům v oblasti věcných práv, zejména v problematice práva vlastnického a spoluvlastnického, společného jmění manželů, věcných břemen, zástavního práva a sousedských práv.

Občanskoprávní agendu pak doplňuje oblast problematiky ochrany osobnosti a dědického řízení, problematiky práva sdružovacího a shromažďovacího a také spotřebitelských sporů.

Obchodní právo

V oblasti obchodního práva nabízíme klientům právní pomoc v závazkových vztazích vzniklých v souvislosti s podnikáním, a to jak při uzavírání smluv upravených typově, tak i smluv nepojmenovaných. V souvislosti s touto smluvní agendou provádíme rozbory a revize jednotlivých smluv, posuzujeme předložené návrhy smluv, navrhujeme klientům nejvhodnější řešení sporů ze závazkových vztahů vzniklých a v neposlední řadě zastupujeme klienty v soudních i mimosoudních řízeních ve věcech obchodněprávních.

V oblasti obchodního práva poskytujeme právní služby v souvislosti s korporátní problematikou, a to právní pomoc při zakládání obchodních společností a družstev včetně zajištění všech souvisejících úkonů, jakož i uspořádání interních vztahů v obchodních společnostech a družstvech. V souvislosti s činností obchodních společností zajišťujeme přípravu valných hromad, změny interních dokumentů obchodních společností (především stanov a zakladatelských dokumentů) a splnění povinností vůči obchodnímu rejstříku. Poskytujeme rovněž právní servis v případech rušení obchodních společností a družstev a jejich zániku.

V souvislosti s hospodářskou soutěží jsme připraveni poskytovat klientům také právní pomoc v případech ochrany před nekalým soutěžním jednáním ze strany ostatních soutěžitelů.

V rámci insolvenčního řízení poskytujeme právní pomoc věřitelům v průběhu celého insolvenčního řízení, kdy analyzujeme pohledávky věřitelů, uplatňujeme práva věřitelů v soudních řízení vzniklých v souvislosti s přihlášenými pohledávkami ostatních věřitelů, případně je-li odporováno pohledávkám klienta, jednáme s insolvenčními správci, hájíme zájmy klientů při činnosti věřitelského výboru apod. Právní služby však nabízíme i klientům, jež se ocitli v nepříznivé finanční situaci, a podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení těmto klientům hrozí, popř. hájíme jejich zájmy v průběhu již probíhajícího insolvenčního řízení při řešení jejich situace.

Právo nemovitostí

Právní služby v oblasti nemovitostí poskytujeme především v souvislosti s transakcemi nemovitostí (převody nemovitostí na základě kupních a darovacích smluv, smluv o převodu jednotek atd.), jejich nájmy a podnájmy, provádíme také analýzy právních vad nemovitostí, apod. Právní poradenství zajišťujeme také v souvislosti s jednáním před katastrálními a jinými úřady, při přípravě dokumentů při vymezování jednotek, jejich převodů do osobního vlastnictví a vzniku společenství vlastníků jednotek či bytových družstev. Poskytujeme rovněž právní služby v souvislosti se správou nemovitostí.

Správní právo

Ve správním řízení poskytujeme právní služby v souvislosti s přestupky či jinými správními delikty projednávanými v řízeních před orgány státní správy. Klienty rovněž advokáti zastupují i v dalších rozličných správních řízeních před příslušnými orgány státní správy, činí různá podání, zastupujeme klienty ve správním soudnictví a napomáháme klientům orientovat se v komunikaci se správními úřady při řešení jejich (nejen) každodenních situací. Právní služby poskytujeme také v rámci právní agendy činnosti obcí.

Právo duševního vlastnictví

Oba advokáti poskytují právní služby v oblasti práva duševního vlastnictví především v souvislosti s předměty průmyslového vlastnictví (ochranné známky a průmyslové vzory), právem autorským a jinými nehmotnými statky. Nabízíme právní pomoc při zajištění ochrany nezapsaných označení, názvů a know-how apod. V oblasti práva duševního vlastnictví pak připravujeme související smluvní dokumentaci a zajišťujeme právní pomoc v řízeních před Úřadem průmyslového vlastnictví a komunikaci se správci autorských práv.

Právo v oblasti pojišťovnictví

V oblasti pojišťovnictví nabízíme klientům právní pomoc při uplatňování nároků na pojistná plnění z pojistných smluv, při hájení jejich oprávněných zájmů v případech, kdy jsou po nich pojišťovnami požadována peněžitá plnění v rámci regresních nároků, ale také odbornou právní pomoc při přípravě zprostředkovatelských smluv v oblasti pojišťovnictví (včetně tzv. MLM systémů) a uplatňování práv a právem chráněných zájmů v rámci obchodních závazkových vztahů z těchto smluv plynoucích.

Trestní právo

V trestním řízení spočívá právní pomoc zejména v obhajobě obviněných v přípravném řízení a osob obžalovaných v řízení před soudy všech stupňů, právní pomoc poskytujeme i osobám podezřelým ze spáchání trestných činů, ale také osobám poškozeným v trestním řízení v souvislosti s uplatňováním jejich práv a osobám zúčastněným. V rámci trestního řízení činíme podání vůči orgánům činným v trestním řízení a důsledně hájíme práva našich klientů v souvislosti s vazebními záležitostmi a výkonem uložených sankcí. Právní služby v oblasti trestního práva poskytují oba advokáti též jako obhájci ex offo.

Finance, bankovnictví, právo směnečné a šekové

Právní pomoc poskytujeme klientům v souvislosti s úvěrovými smlouvami - při jejich přípravě, revizích a analýzách, jejich zajištěním, leasingovým financováním, půjčkami apod. S ohledem na oblibu věřitelů využívat směnky jako platební a zajišťovací prostředek poskytují právníci advokátní kanceláře právní služby při uplatňování práv ze směnek, blankosměnek a při plnění podmínek vyplňovacího oprávnění.

Rodinné právo

V oblasti rodinného práva zastupujeme klienty ve věcech rozvodů, a to ve formě sporných i nesporných, poskytuje právní pomoc při majetkových vypořádáních a v řízeních o výživné a nárocích neprovdané matky. Právní pomoc poskytujeme též v řízeních péče o nezletilé i v řízeních opatrovnických.

Pracovní právo

V oblasti pracovního práva poskytujeme právní pomoc ve vztazích mezi zaměstnavateli a zaměstnanci vyplývajících z pracovněprávních vztahů včetně přípravy souvisejících dokumentů, jako jsou pracovní smlouvy, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti), ukončení pracovního poměru, a odpovědnosti za škodu. Právní pomoc poskytujeme rovněž v souvislosti s činností odborových organizací.

Rozhodčí řízení

Právní služby poskytujeme klientům v souvislosti s uplatňováním a hájením jejich práv i v řízení rozhodčím (arbitráži) a řízeních o žalobách na zrušení rozhodčích nálezů.

Právní služby online

Potřebujete právní radu, sepsat smlouvu nebo jednoduchý právní úkon?

1. Vyberte si službu

2. Zašlete nám dotaz
grafika

Sídlo

Washingtonova 1599/17
110 00 Praha 1 - Nové Město
(rohová budova vedle hotelu Esplanade, 3. patro)

JUDr. Barbora Lukšová Frantová

e-mail: advokat@luksova-frantova.cz
Fax: + 420 267 315 159
Mobil: + 420 602 708 278

JUDr. Petr Šťastný

e-mail: stastny@luksova-frantova.cz
Fax: + 420 267 315 159
Mobil: +420 604 138 733

JUDr. Barbora Lukšová Frantová a JUDr. Petr Šťastný Copyright 2010

Inevio