Nacházíte se

Odměna advokáta

Právní služby poskytuje advokát v souladu se zněním zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o advokacii“), ve všech věcech, soustavně a za úplatu. Odměňování advokáta za poskytnuté právní služby je pak upraveno vyhláškou č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „advokátní tarif“). Po dohodě s klientem, v závislosti na povaze právní věci, její náročnosti a finančních možnostech klienta, je odměna advokáta sjednávána následujícím způsobem:

Smluvní odměna (odměna stanovená dohodou smluvních stran)

  • časová odměna – odměna za právní služby advokáta je určena podle počtu hodin nebo jiných časových jednotek (standardně je s klienty sjednávána odměna hodinová), které advokát poskytnuté právní službě věnuje; časový odhad je prováděn při převzetí právního zastupování;
  • úkonová odměna – odměna za právní služby advokáta je určena podle úkonů, které advokát v souvislosti s poskytnutím právní služby vykonal; výše odměny za jeden úkon právní služby je stanovena dohodou;
  • paušální odměna – odměna za právní služby advokáta je určena fixní částkou za komplexní vyřízení právní věci v rámci sjednaného rozsahu poskytnuté právní služby;
  • podílová odměna (tzv. success fee) – odměna za právní služby advokáta je stanovena pevnou částkou nebo procentem z nárokované nebo vysouzené částky, která advokátovi náleží pouze v případě úspěchu ve sporu;
  • advokátní úschova peněz a listin – odměna za úschovu peněz je stanovena v závislosti na výši uschovávaného peněžního obnosu dohodou smluvních stran a odměna za úschovu listin je stanovena paušální částkou dle dohody smluvních stran;
  • odměna za ověřování pravosti podpisů – prohlášení o pravosti podpisů na listinách vyhotovených oběma advokáty jsou činěna zdarma, prohlášení o pravosti podpisů na listinách vyhotovených cizími subjekty je zpoplatněno v závislosti na dohodě smluvních stran dle počtu ověřovaných podpisů a počtu listin;

Tarifní odměna tzv. mimosmluvní odměna (odměna stanovená advokátním tarifem)

  • není-li s klientem sjednáno jinak, náleží advokátovi odměna stanovená advokátním tarifem tzv. sazbou mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby v závislosti na povaze právní věci a počtu úkonů, které advokát ve věci učinil.

Při převzetí právní věci advokátní kanceláří je klient vždy informován o předpokládaném rozsahu poskytnutí právních služeb a o celkových nákladech a hotových výdajích, které mu budou účtovány v souvislosti s poskytováním právní služby.

Právní služby online

Potřebujete právní radu, sepsat smlouvu nebo jednoduchý právní úkon?

1. Vyberte si službu

2. Zašlete nám dotaz
grafika

Sídlo

Washingtonova 1599/17
110 00 Praha 1 - Nové Město
(rohová budova vedle hotelu Esplanade, 3. patro)

JUDr. Barbora Lukšová Frantová

e-mail: advokat@luksova-frantova.cz
Fax: + 420 267 315 159
Mobil: + 420 602 708 278

JUDr. Petr Šťastný

e-mail: stastny@luksova-frantova.cz
Fax: + 420 267 315 159
Mobil: +420 604 138 733

JUDr. Barbora Lukšová Frantová a JUDr. Petr Šťastný Copyright 2010

Inevio